تراکتورسازی ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد تراکتور با مونتاژ تراکتورهاي روماني

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۴۲۵۵۸۰۰ http://www.itm.co.ir/ info@itmco.ir تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراكتورسازي ايران
توضیحات
نام پرسنل سمت
ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل
مصطفي وحيدزاده رئیس هیئت مدیره
هادي آقابابايي نایب رئیس هیئت مدیره
 مهدي اعتصام عضوهیئت مدیره

ابوالفتح ابراهيمي

عضو هیئت مدیره
مرتضي شفيعي عضوهیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17