خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۸,۴۳۸
خدمات و محصولات

خدمات دریایی و بندری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۷۱۸۳۴ http://www.spl.ir spl@spl.ir تهران-خیابان وزراء خیابان 33 پلاک 25 ساختمان دریا طبقه ششم
توضیحات
نام سمت

عسکر قرباني نوده

مدیر عامل

همايون ايزدي

رئیس هیئت مدیره

رضا فرشا

نایب رئیس هیئت مدیره

عسکر قرباني نوده

عضو هیئت مدیره

مهدي مزيدي

عضو هیئت مدیره

فريدون عليپور اميني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1