شیشه سازی مینا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۵۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع شیشه های مظروف و تأمین شیشه های بطر و جار مخصوص نگهداری مواد غذایی، آشامیدنی و لبنی و چاپ روی شیشه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۴۱۳۵۱ http://www.minaglass.com info@minaglass.com تهران - کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج - بلوار شیشه مینا
توضیحات
نام سمت

داود کافي آبادي

مدیر عامل

محسن دهقاني فيروزآبادي

رئیس هیئت مدیره

حسين تورنگ

نایب رئیس هیئت مدیره

ولي اله محمدي

عضو هیئت مدیره

محمد باقر رحماني

عضو هیئت مدیره

داود کافي آبادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5

خبر های این شرکت