صنایع کشاورزی و کود زنجان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید اوره، آمونیاک و صنایع پایین دستی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۰۳۲۶۷۸ http://www.znpic.ir md@znpic.ir تهران - میدان ونک - خیابان شیراز شمالی - خیابان زاینده‌رود غربی - مجموعه برج‌های پارک پرنس - طبقه‌ی روی همکف - شماره‌ی 1
توضیحات
نام سمت

محمدرضا مديري

مدیر عامل

سيد افضل موسوي

رئیس هیئت مدیره

فيض اله محمدخاني

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدحسن کشوري راستي

عضو هیئت مدیره

بابک جهان آرا

عضو هیئت مدیره

بهرنگ اسدي قره جلو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

07

خبر های این شرکت