پلاستیران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۷,۶۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده قطعات پلیمری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۲۳۰۲۲ http://www.plastiran.com تهران - کیلومتر 14 جاده قدیم (فتح) - بلوار ایران خودرو - ابتدای خیابان زامیاد
توضیحات
نام سمت

وحيد پارسا

مدیر عامل

عباسعلي رضايي صدر آبادي

رئیس هیئت مدیره

محمد مهدي زارع

نایب رئیس هیئت مدیره

اصغر جهانگرد

عضو هیئت مدیره

ناد علي اسمعيلي

عضو هیئت مدیره

وحيد پارسا

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

05