سیمان باقران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۶۳۲۳۴۱۰۴۵ http://www.bagherancement.com bagherancement_jamali@yahoo.com خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - 20 متری یاس
توضیحات
نام سمت

حميدرضا اميني

مدیر عامل

حاجي محمد نصيري

رئیس هیئت مدیره

سيدمهدي کاظمي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمداکبري آواز

عضو هیئت مدیره

اميد نصيري

عضو هیئت مدیره

امان الله کاظمي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15

خبر های این شرکت