سرمایه گذاری شفا دارو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۱۷۹,۴۳۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در شرکت های دارویی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۶۸۵۲۱ http://www.shafadarou.org info@shafadarou.org تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ 4 شرقی، پلاک 13
توضیحات
نام سمت

فرهاد زرگري

مدیر عامل

علي دانا

رئیس هیئت مدیره

اميدوار رضائي مير قائد

نایب رئیس هیئت مدیره

داود عزيزي

عضو هیئت مدیره

فرهاد زرگري

عضو هیئت مدیره

ابوذر نديمي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 دارویی پخش رازی
ردیف نام شرکت
2 پخش رازی

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3

خبر های این شرکت