توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

عرضه خدمات تخلیه و بارگیری محمولات بندری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۳۰۸ https://www.portal.spmco.co تهران-خیابان گاندی-خیابان سیزدهم-پلاک 18
توضیحات
نام سمت

مجتبي دلگشايي

مدیر عامل

محمد رمضانيان

رئیس هیئت مدیره

مجتبي دلگشايي

نایب رئیس هیئت مدیره

 ايرج فقيري

عضو هیئت مدیره

محمود کيا

عضو هیئت مدیره

سيامک ابوعلي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1