قند نقش جهان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۳۹,۰۰۰
خدمات و محصولات

يكي از توليدكنندگان عمده شكر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۳۸۲۲۸ http://www.sugarnj.org info@sugarnj.org تهران - خیابان مطهری - خیابان جم - جنب بیمارستان جم - کوچه مگنولیا - پلاک 3
توضیحات
نام سمت

مهدي کامراني راد

مدیر عامل

مرتضي طهراني

رئیس هیئت مدیره

مصطفي فريدون نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد محمد تقي مرندي

عضو هیئت مدیره

مهدي کامراني راد

عضو هیئت مدیره

محمدصادق بخشي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9