شیشه و گاز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید بطری ، شیشه و نوشابه مصرفی شرکت نوشابه سازی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۶۲۳۶۶۰۷ http://www.shoga.net Sale@Shoga.net تهران - اتوبان قم - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار سروستان - گلسرخ 12
توضیحات
نام سمت

سعيد بيات ورحقي

مدیر عامل

مهدي شهرياري دارابي

رئیس هیئت مدیره

زهره گنجه

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد انصافي

عضو هیئت مدیره

سعيد اسدي

عضو هیئت مدیره
سعيد بيات ورحقي
عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8