شرکت سرمایه گذاری نیرو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزه های اقتصادی - تجارت از طریق شرکتهای تابعه 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۰۸۸۵۲۴۰ http://www.nirooinvestment.ir info@nirooinvestment.ir تهران ، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ، کوچه هفتادم ، پلاک 6
توضیحات
نام سمت

عيسي حسين پناه

مدیر عامل

عليرضا معبودي

رئیس هیئت مدیره

مجتبي صميمي

نایب رئیس هیئت مدیره

سعيد قرباني

عضو هیئت مدیره

عيسي حسين پناه

عضو هیئت مدیره

حسين محمد پور زرندي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6