شرکت لوازم خانگی پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۴۸,۱۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در زمینه تولید لوازم خانگی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۰۲۰۹۶ http://parsappliance.com/ info@parsappliance.com تهران، خیابان طالقانی، شماره 181
توضیحات
نام سمت

حسين رحماني نيا

مدیر عامل

پرويز نصيري

رئیس هیئت مدیره

حسين رحماني نيا

نایب رئیس هیئت مدیره

سجاد باشي فومني

عضو هیئت مدیره

اشکان کاووسي

عضو هیئت مدیره

علي صديقي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4

خبر های این شرکت