شرکت داروسازی تولید دارو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۷۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در زمینه ساخت فرآورده­های دارویی و بهداشتی 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۶۱۱۷۰ http://www.toliddaru.ir info@toliddaru.ir تهران - ابتدای جاده ساوه – خیابان شهید یادگار
توضیحات
نام سمت

حامد صابوني

مدیر عامل

محمدرسول سماکچي

رئیس هیئت مدیره

 کامران نعمتي

نایب رئیس هیئت مدیره

فتح اله شکرانه مهرباني

عضو هیئت مدیره

 سعيد قرباني قصابعليسرايي

عضو هیئت مدیره

حامد صابوني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4