شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام کليه امور مرتبط با فعاليتهاي کشاورزي و زراعت ، باغباني و باغداري ، دامپروري و دامداري و پرورش و نگهداري طيور، پرورش و نگهداري زنبور عسل ، پرورش و صيد آبزيان حلال گوشت 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۸۳۲۳۲۳۴۰۰ https://www.agriholding.ir zagros@agriholding.ir چهار محال و بختياري - شهرکرد - کيلومتر 10 جاده سامان
توضیحات
نام سمت

مهدي صادقي

مدیر عامل

محمدرضاصمديان

رئیس هیئت مدیره

حجت مظاهري حسن آبادي

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدي صادقي

عضو هیئت مدیره

مسعود آقامحمدلو جماعت

عضو هیئت مدیره

 

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2

خبر های این شرکت