شرکت صنعتی مینو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید صنایع غذایی، دارویی و آرایشی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۸۳۱۰۴۰ http://www.minoogroup.com info@minoogroup.com تهران - کیلومتر 10 جاده مخصوص
توضیحات
نام سمت

محمد تقي قلندرلکي

مدیر عامل

مجيد غلاث

رئیس هیئت مدیره

سيد محسن قطبي

نایب رئیس هیئت مدیره

فرج اله فصيحي رامندي

عضو هیئت مدیره

طاهره سخت باز

عضو هیئت مدیره

محمدعلي ملتجائي فريد

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 صادراتی پرسوئیس

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2

خبر های این شرکت