شرکت الکتریک خودرو شرق

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید قطعات خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۶۵۱۴۴۷۹ http://www.eks.co.ir info@eks.co.ir مشهد- كيلومتر ۷ بزرگراه آسيايی
توضیحات
نام سمت
ناصر صمد زاده مدیر عامل
عباس ايل بيگي نژاد قاسم آبادي رئیس هیئت مدیره
سعيد هاديزاده زرگر نایب رئیس هیئت مدیره

ناصر صمد زاده

عضو هیئت مدیره

حسن گلچوبيان

عضو هیئت مدیره

سيد علي جعفري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1