شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اولین تولیدکننده  SAN و ABS در بخش خصوصی 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۱۸۹۵ http://gbpc.co.ir info@gbpc.net تهران - خيابان گاندی (جنوبی) - خيابان پالیزوانی (خيابان هفتم) - شماره ۱۵
توضیحات
نام سمت

رضا فرزادی

مدیرعامل

مهدي باقری

رئیس هیئت مدیره

رضا فرزادی

نائب رئیس هیئت مدیره

مصطفی ظهير

عضو هیئت مدیره

سعيد کفائی خو

عضو هیئت مدیره

محمد مهدی مظاهری تهرانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2