شرکت صنعتی نیرو محرکه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۲۰,۶۰۰
خدمات و محصولات

توليد گيربکس

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۹۱۰۱۰۰۰ https://www.nmir.com info@nmir.com تهران - بلوار مرزداران - کوچه ابوالفضل - پلاک216
توضیحات
نام سمت
علي محمد مظفری مدیرعامل
محمدجواد نجفی رئیس هیئت مدیره
علی مسيبی بهروز نائب رئیس هیئت مدیره
سعيد متينی عضو هیئت مدیره
مهدی ملک الکتاب خيابانی عضو هیئت مدیره
علی محمد مظفری عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

س

خبر های این شرکت