شرکت داروسازی اسوه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۸۰۱۰۷۵-۸۳ https://www.osvahpharma.com info@osvahpharma.com تهران- بزرگراه یادگار امام (شمال) - بالاتر از همت - نرسیده به نیایش - خیابان شهید محمود حافظی ( ارغوان غربی) - نبش دلشاد - پ 168 جدید - (112 قدیم )
توضیحات
نام سمت

رامین رادمنش

مدیرعامل

وحید رضا میرابی

رئیس هیئت مدیره

ملیحه غنی

نائب رئیس هیئت مدیره

رامین رادمنش

عضو هیئت مدیره

 جمال شیرازی

عضو هیئت مدیره

 محمد رهبر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت داروسازی اسوه