شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خدمات هتلداری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۸۰۳۰۷ https://www.hotelkowsar.com info@hotelkowsar.com تهران ، میدان آرژانتین ، ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، امور مالکلیت سهام
توضیحات
نام سمت

مرتضی عابد پور دردشتی

مدیرعامل

محمد خزاعی نیا

رئیس هیئت مدیره

مرتضی عابد پور دردشتی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا غفاری

عضو هیئت مدیره

علی فوجی

عضو هیئت مدیره

 کریم بابایی دهکردی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان