شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۴,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید و استخراج زغالسنگ در معادن استان سمنان و گلستان

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۳۳۲۳۶۴۳۱۱-۱۵ https://www.shomalshargh.com info@SHOMALSHARGH.COM شاهرود خیابان حافظ جنوبی مجتمع ادارات کد پستی 3614798196
توضیحات
نام سمت

علی نصیری

مدیرعامل

ایرج فلاح

رئیس هیئت مدیره

علی نصیری

نائب رئیس هیئت مدیره

علی اکبر پاکزاد سورکی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا زمانی نوکابادی

عضو هیئت مدیره

غلامرضا شاهرخی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود