شرکت سیمان خوزستان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۹۲۲۸۴-۵ https://WWW.KHCCO.COM INFO@KHCCO.COM سعادت آباد -علامه جنوبی -حق طلب -پلاک 8
توضیحات
نام سمت
خسرو جامعی  مدیر عامل
بیژن جواهری رئیس هیئت مدیره
سیروس یوسفی شیویاری نایب رئیس هیئت مدیره
ایرج موسوی عضو هیئت مدیره
سید محمد میرشفیعی عضو هیئت مدیره
خسرو جامعی عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سیمان خوزستان