شرکت قند اصفهان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۹۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید قندوشکر از چغندرقند و محصولات جانبی و تصفیه شکر خام

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۵۲۱۰۸۱۰ https://www.esfahansugar.com info@esfahansugar.com اصفهان - کیلومتر 8 جاده اصفهان - نائین
توضیحات
نام سمت
صادق قراگوزلو مدیر عامل
بهمن دانائی رئیس هیئت مدیره
صادق قراگوزلو نایب رئیس هیئت مدیره
حامد عبدالعلی عضو هیئت مدیره
عباس کریمیان عضو هیئت مدیره
علی اکبر منتظری عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت قند اصفهان