موتورسازان تراکتورسازی ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۱۴,۴۲۰
خدمات و محصولات

خریدو واردات موتور ومواد اولیه وقطعات نیمه ساخته وساخته شده موتورهای خودرو، صنعتی وکشاورزی وسایر کاربردها وهمچنین تولید ونصب آنها به ادوات مختلف وفروش وصادرات آنها، واردات وساخت وخرید وفروش انواع ماشین آلات صنعتی وتجهیزات وسایر صنایع مشابه ونصب وراه اندازی ومشاوره درانتخاب آنها، عقد هرگونه قرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۳۹۲۰۰ https://www.motorsazan.ir mail@motorsazan.ir کیلومتر 5/9 جاده مخصوص کرج - روبروی شهاب خودرو - جنب پارس خودرو - خیابان نخ زرین - شرکت بازرگانی تراکتورسازی (تسکو)
توضیحات
نام سمت
محمد شهباز نجفعلیزاد مدیر عامل
حسین مدرس خیابانی رئیس هیئت مدیره
محمد شهباز نجفعلیزاد نایب رئیس هیئت مدیره
جواد نجفی آذر عضو هیئت مدیره
حسن مطلب زاده خانمیری عضو هیئت مدیره

ناصر یکتن

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

موتورسازان تراکتورسازی ایران

خبر های این شرکت