صنعتی کیمیدارو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۷۶,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد محصولات دارويي و شيميايي

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۷۷۳۳۰۳۰۰ http://www.chemidarou.com office@chemidarou.com
توضیحات

نام

سمت

دکتر مهدي بخشايش

مدیر عامل

دکتر محمد قاسم ابراهيمي

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهدي بخشايش

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر سياوش گل محمدي

عضو هیئت مدیره

 حميد رضا بهشتي

عضو هیئت مدیره

رامين زارع

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

کیمیداروو