صنایع ریخته‌گری ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۶۲,۱۸۳
خدمات و محصولات

توليد قطعات ريخته گري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
http://www.ici-ir.com info@ici-ir.com ساوه -شهر صنعتی کاوه -خیابان چهارم
توضیحات

نام

سمت

امير فرشيد امير مکي

مدیر عامل

سيد علي رضوي روحاني

رئیس هیئت مدیره

امير فرشيد امير مکي

نایب رئیس هیئت مدیره

اصغر خوش فهم

عضو هیئت مدیره

علي يوسفي کيا سرائي

عضو هیئت مدیره

ميرولي صفري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11