داروسازی تهران دارو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

 تولید کننده اشکال جامد دارویی شامل کپسول، قرص و سافت ژل و تولید داروهای موجود در گروه های دارویی (داروهای مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی، داروهای قلبی-عروقی، ضد دردها و مسکن ها و داروهای گوارشی)

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۸۰۳۲۰۰۰ ?۰۲۱ http://www.tehrandarou.com تهران - کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج - جنب بانک ملت شعبه پارس خودرو- شرکت داروسازی تهران دارو
توضیحات

نام

سمت

دکتر مسعود عبداکريمي

مدیر عامل

مهندس سید احسان سیدرضی

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

تهران دارو