سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۴,۱۱۸,۳۸۹
خدمات و محصولات

تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در تاسیس انواع شرکت ها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی در داخل و خارج از کشور

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۷۱۱۲۵۰۰۰ http://mmdic.ir INFO@MMDIC.COM تهران، خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۳
توضیحات

نام

سمت

یونس الستی

مدیر عامل

علی رستمی

رییس هیات مدیره

 محمد فاطميان

نایب رییس هیات مدیره

عباس کفاش طهرانی

عضو هیات مدیره

غلامرضا شريفی

عضو هیات مدیره

عزيزاله عصاری

عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

21

خبر های این شرکت