سولیران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بزرگترین کارخانه سازنده ساختمان های فولادی صنعتی سبک و سنگین در ایران

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۶۶۲۸۳۶۷۷ http://www.suliranco.com info@suliranco.com کيلومتر 16جاده قديم کرج خيابان سوليران
توضیحات

نام

سمت

شهرام مسلم پور

مدیر عامل

شهرام مسلم پور

رئیس هیئت مدیره

شهرام مسلم پور

نایب رئیس هیئت مدیره

هدايت مصطفايي

عضو هیئت مدیره

   
   
 

 

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سولیران

خبر های این شرکت