صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بزر‌گترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور

تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آن ها که از فرآوری نفت ، مشتقات نفتی ، گازهای طبیعی ، هیدروکربن ها و سایز مواد خام اعم از آلی و معدنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۰۹۰۶۰ http://pgpic.ir stock@pgpic.ir تهران، خیابان کریم‌خان زند، پلاک ۳۸
توضیحات
نام سمت

جعفر ربیعی

مدیر عامل

محمدمهدی رحمتی 

رییس هیات مدیره

جعفر ربیعی

نایب ریس هیات مدیره

سید جلال میرهاشمی   

عضو هیات مدیره

امیر حمزه مالمیر

عضو هیات مدیره

مسعود جعفری اصطهبانانی

عضو هیات مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 ملی صنایع پتروشیمی حقوقی 20
2 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت حقوقی 17
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 گروه پتروشیمی تابان فردا حقوقی 8.5
4 سهام عدالت حقوقی 40

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

صورت مالی فارس

خبر های این شرکت