سایپا شیشه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید شیشه های اتومبیل

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۲۵۹۲۳ http://saipaglass.com/Default.aspx ss@saipaglass.com تهران کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج - ساختمان اداري سپه پلاک 245 طبقه 2 واحد 13
توضیحات

نام

سمت

  عبداله ترابي

مدیر عامل

   احمد ربيعي

رئیس هیئت مدیره

  عبداله ترابي

نایب رئیس هیئت مدیره

  غلامرضا محمد خاني

عضو هیئت مدیره

 تقي داور

عضو هیئت مدیره

   محمد اليکائي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

22