صنایع شیمیایی فارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

اولين و بزرگترين توليد کننده مواد آلدئيدي در ايران

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۳۲۶۲۲۱۴۱-۲ http://www.fipiran.com info@farschemical.com فارس - زرقان - بلوار پاسداران - خيابان کارگر
توضیحات

نام پرسنل

سمت

کرامت اله محمد نيا

مدیرعامل 

 اکبر هندي زاده

رئیس هیئت مدیره

کرامت اله محمد نيا

نایب رئیس هیئت مدیره

ابراهيم زارع پور

عضوهیئت مدیره  
بابک هندي زاده  عضوهیئت مدیره

ابوالقاسم اميني

 

  عضوهیئت مدیره  

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3