تولیدی نیروی برق دماوند

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۷۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مدیریت بهینه منابع نیروگاهی در اختیار برای تولید و فروش برق ایمن و اقتصادی

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۸۶۵۳ http://www.damavandpg.co.ir info@damavandpg.co.ir اتوبان کردستان ( شمال ) خیابان عطار کوچه ، بوستان نبش سبلان ، پ 6
توضیحات

 

 

 

نام پرسنل

سمت

جمال الدین عزیز

مدیرعامل 

احمد دودانگه

 رئیس هیئت مدیره

حسين قنبري ممان

 نایب رئیس هیئت

جمال الدین عزیزی 

عضوهیئت مدیره  

میر فتاح فتاح قره باغ 

عضوهیئت مدیره  

 

محمد رضا وزوائی  عضوهیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

55

 

خبر های این شرکت