گروه دارویی برکت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامین دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۴۸۰۱۶۱ http://www.bpharmed.com/ info@bpharmed.com تهران - خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک 11
توضیحات

نام پرسنل

سمت

اکبر برندگی

مدیرعامل 

حميدرضا جمشيدي

رئیس هیئت مدیره

نصراله فتحيان

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن جليلي

عضوهیئت مدیره

سعيد عباسي

عضوهیئت مدیره  

اکبر برندگي

عضوهیئت مدیره  

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

26

خبر های این شرکت