صنعتی پارس خزر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۱,۲۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۳۸۰_۰۲۱۴۷۰۶ https://www.parskhazar.com/contact/ t-office@parskhazar.com تهران، خيابان سپهبد قرنی، پلاک 43
توضیحات

 بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی برقی کوچک در ایران

نام پرسنل

سمت

حسن همتی

مدیرعامل 

هوشنگ دادوش

رئیس هیئت مدیره

قاسم زند

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن همتی

عضوهیئت مدیره

عبدالمحمد فیاضی

عضوهیئت مدیره  

فرحمند پور علی

عضوهیئت مدیره  

 

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11