بانک صادرات ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲
خدمات و محصولات

کليه فعاليت هاي مندرج در اساسنامه بانک

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۷۶۱ http://www.bsi.ir info@bsi.ir تهران-خیابان سمیه ، بین خیابانهای شهید مفتح و بهار ، برج سپهر.
توضیحات
نام سمت

حجت اله صيدی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

حمید تاجیک باغخواص

رییس هیات مدیره

امیر یوسفیان

نایب رییس هیات مدیره

ایرج نیک اختر

عضو هیات مدیره

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

صورتهای مالی

خبر های این شرکت