بیمه پارسیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

بیمه خودرو ، عمر ، آتش سوزی ، مسئولیت ، باربری ، حوادث ، درمان ، مهندسی .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۲۵۹-۰۲۱ http://www.parsianinsurance.ir/ info@parsianinsurance.com هران، خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان قباديان غربي، پلاك 22
توضیحات
نام پرسنل سمت
 هادی اویارحسین مدیرعامل
کورش پرویزیان رئیس هیئت مدیره
هادی اویارحسین نایب رئیس هیئت مدیره
نادر صفاجو عضو موظف هیئت مدیره
علی مدرسی نیا عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Screenshot