توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۴۳,۲۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۰۰۸۲۵ http://www.tmsk.ir تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان شهيد شيرازي جنوبي، خيابان برزيل غربي
توضیحات
نام سمت

علی جوانمردی

مدیر عامل

غلامرضا حاجی زاده

رئیس هیئت مدیره

فریدون حسینی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی جوانمردی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

22