توسعه ساختمان خوارزمی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۴۲۴۰۲۶ http://ts-kharazmi.ir info@ts-kharazmi.ir تهران، خیابان آزادی، حدفاصل نواب و اسکندری، پلاک ۱۸۶، طبقه ۸
توضیحات
نام سمت

سعید احسانی

مدیر عامل

سید جواد میرزاده طباطبایی

رئیس هیئت مدیره

محمد جامعی مقدم

نایب رئیس هیئت مدیره

احسان باقرنیا

عضو هیئت مدیره

محمدرضا سیفی

عضو هیئت مدیره

سعید احسانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3