چوب و کاغذ ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

تولید کاغذ و مشتقات چوب

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۳۴۴۶۰۸۸۱۸ تهران –خیابان آزادی - بعد از شادمان - روبروی شرکت زمزم -پلاک 415 - طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

امیر مرادی

مدیر عامل

محمد مهدی جزایری ناصری

رئیس هیئت مدیره

امیر مرادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4