خدمات انفورماتیک نوین کیش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۷۱۲۰۰۰ https://www.modernisc.com Info@modernisc.com تهران - یوسف آباد - خیابان جهان آرا - کوچه ۳۹ - پلاک ۴۲ ساختمان مروارید
توضیحات
نام سمت

سید کاظم دهقان

مدیر عامل

محمد تقی واقف

رئیس هیئت مدیره

فرامرز خالقی

نایب رئیس هیئت مدیره

اکبر بیوک آقازاده

عضو هیئت مدیره

بهرام عبادپور

عضو هیئت مدیره

سید محمد سعید طباطبایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12