خدمات انفورماتیک کیش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۹۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

راهبری سایت پشتیبان راه دور سامانه های بانکی به ویژه سامانه های شتاب و شاپرک و همچنین تأمین زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی جهت ارایه سرویس های بدون و قفه، پایدار، ایمن و باکیفیت تضمین شده در زمینه های ایجاد شبکه های اختصاصی انتقال، تبادل و نگهداری اطلاعات محرمانه بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۶۴۴۴۲۰۴۶۰ https://www.kisc.co.ir info@kisc.co.ir کیش، میدان ساحل ،ایستگاه مرکزی ماهواره ای، شرکت خدمات انفورماتیک کیش
توضیحات
نام سمت

سید سعید رضوی

مدیر عامل

سید ابوطالب نجفی

رئیس هیئت مدیره

علی ثقفی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدعلی جلیلی شهری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17