تارابگین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۱,۵۵۸
خدمات و محصولات

تولید عایق های صنعتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۷۸۱۶۳۴۰ http://www.tarabgin.ir info@tarabgin.ir اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، ساختمان اداری آموزشی ذوب آهن، شرکت تارابگین
توضیحات
نام سمت

علیرضا بختیاری

مدیر عامل

بهزاد کرمی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا بختیاری

نایب رئیس هیئت مدیره

عباسعلی علیخانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2