صنایع سیمان گیلان سبز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۶۲,۶۶۲
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۷۶۰۱۰۲ تهران-خیابان فردوسی-خیابان تقوی (کوشک سابق)-خیابان انوشیروانی-پلاک 5
توضیحات
نام سمت

منصور قدمی

مدیر عامل

جواد خلیلی

رئیس هیئت مدیره

احمد پاک ایمان

نایب رئیس هیئت مدیره

منصور قدمی

عضو هیئت مدیره

جواد خلیلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17