پتروشیمی ایلام

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵,۹۸۹,۴۱۲
خدمات و محصولات

احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها.

استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری.

انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری (غیربانکی) و بازرگانی در خصوص موضوع شرکت.

انجام کلیه عملیاتی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ضرورت داشته باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
http://www.ilampetro.com تهران -خیابان گاندی -خیابان شهید حسن اعلا رحیمی -خیابان افریقا- پلاک38 -طبقه پنجم -کد پستی 1517654620
توضیحات
نام سمت

شاپور تقی پور حویزی

مدیر عامل

حسن نجفی سمنانی

رئیس هیئت مدیره

شاپور تقی پور حویزی

نایب رئیس هیئت مدیره

احد شکری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18