به پخش داروی بهشهر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

پخش سراسری دارو در کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۰۳۶۲۷۰ تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، پلاک ۱۷۲
توضیحات
نام سمت

محمد محسن صدر

مدیر عامل

پیمان میر سید حسین

رئیس هیئت مدیره

محمد محسن صدر

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن گرجی زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

ی