بازرگانی بین المللی به پخش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامین کالا و اقلام با کیفیت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۵۶۹۰۹ http://www.bpitco.com تهران - میدان آرژانتین - خیابان ورزا - کوچه هفدهم (شفق)
توضیحات
نام سمت

محمد نظری

مدیر عامل

مسعود امانی

رئیس هیئت مدیره

علی بیات

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد نظری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1