سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۶۲۱۸۰-۸۱ http://www.renainvestment.com/ info@renainvestment.com تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - پلاک 162 - کد پستی 1919753939
توضیحات
نام پرسنل سمت
علی شیدایی نرمیقی مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سعید نظری رییس هیات مدیره
فریدون رهنمای رودپشتی نایب رییس هیات مدیره
علیرضا بادکوبه هزاوه عضو هیات مدیره
محمد عبدالهی عضو هیات مدیره

 

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 توسعه سرمایه رادین

صورت مالی

rena