پتروشیمی خراسان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۷۸۹,۹۱۲
خدمات و محصولات

مركز توليد محصولات شيميایی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۷۹۶۴ https://www.khpc.ir تهران - ميدان ونك - خيابان ونك - پلاك 23
توضیحات
نام سمت

حسين شفيعی

مدیرعامل

علی محقر

رئیس هیئت مدیره

فريبرز کريمائی

نائب رئیس هیئت مدیره

حسين شفيعی

عضو هیئت مدیره

محب اله دولت زاده

عضو هیئت مدیره

رسول طاعتی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1