صرافی کارآفرین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام فعالیت در حوزه‌های مختلف ارزی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۵۰۶۱۰ تهران، میدان آرژانتین،‌ خیابان احمد قصیر، پلاک 6
توضیحات
نام سمت

محمدرضا خورسندی

رئیس هیئت مدیره

مسعود عزمی شبستری

نایب رئیس هیئت مدیره

نادر حسن زاده

عضو هیئت مدیره

فرخنده جریری

عضو هیئت مدیره

مسعود نستار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7